บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายภูมินทร์ พรหมคล้าย กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ร่วมกับนายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงานจาก บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ จังหวัดปทุมธานี มูลค่างาน 67.48 ล้านบาท ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด