ภาพรวมองค์กร

สารจากท่านประธาน

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนอุปการคุณบริษัทด้วยดีมาตลอด

ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานขอให้คำมั่นสัญญาจะร่วมแรงร่วมใจทำงานให้กับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คุณไมตรี ลักษณโกเศศ

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

เพราะไฟฟ้าคือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน)

ได้พัฒนาการบริการในธุรกิจด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทนขึ้น โดยมีขอบเขตการบริการที่ครอบคลุมทั้งในด้าน

  • งานออกแบบ ติดตั้งโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
  • การผลิตไฟฟ้า เครือข่ายระบบส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า ไปจนถึงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้แต่ละราย

นอกเหนือจากนี้บริษัทยังมี

บริการด้านการจัดหาอุปกรณ์ การตรวจสอบระบบ และการซ่อมบำรุงให้แก่โครงการด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจรภายใต้มาตรฐานระดับสากล ควบคุมดูแลโครงการโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมส่งมอบโครงการอันสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

“เพราะเราทราบดีว่าทุกนาที ทุกกิจกรรมในด้านพลังงานนั้นมีผลต่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศเพียงใด”

ข้อมูลสำคัญ

ก่อตั้งบริษัท

24 มิถุนายน 2553

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท

เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1

18 กุมภาพันธ์ 2558 (149,000,000 บาท)

เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2

02 กุมภาพันธ์ 2560 (300,000,000 บาท)

ทุนชำระแล้ว

450,000,000 บาท

ทะเบียนนิติบุคคล

0107564000308

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

59 หมู่ที่ 3 ซ.เทศบาล 14 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

โทรศัพท์

+66 2147 4801-4

โทรสาร

+66 2147 4805-6

เว็บไซต์

www.rss2016.co.th

อีเมล์

mail@rss2016.co.th

เหตุการณ์สำคัญ

2553

ก่อตั้งบริษัท

ก่อตั้งบริษัทฯในนาม บริษัท โรจนเดช ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2553

2557-2560

เพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรให้พร้อมรองรับการดำเนินการในโครงการขนาดใหญ่โดยทุนจดทะเบียนปัจจุบันมีจำนวนอยู่ที่ 300,000,000.00 บาท

ปัจจุบัน

ขยายฐานการตลาด

RSS 2016 ได้ทำการขยายฐานการตลาดโดยการเข้าร่วมการประมูลงานรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทนอย่างครบวงจรในประเทศอาเซียน พร้อมขยายงานบริการส่วนโครงการเคเบิ้ลใต้น้ำขึ้นอย่างเป็นทางการ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

Rss 2016 มุ่งมั่นในการจะสานต่อความสำเร็จที่มีอยู่ให้ยั่งยืนสืบไป

พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาองค์กรด้วยการคัดสรรนำกระบวนการ และเทคโนโลยีอันทันสมัยนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการบริหารจัดการ การดำเนินการ และการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยควบคู่ไปกับการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบรับต่อความการของลูกค้า

และเพื่อสร้างรากฐานอันมั่นคงในการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน เพราะเราไม่ได้เป็นเพียงบริษัทด้านไฟฟ้าและพลังงาน แต่เรายังเป็นองค์กรที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม