เพราะ RSS 2016 เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ และการดูแลสังคมอย่างเท่าเทียม

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน RSS 2016

จึงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมอันดีเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้นของเรา ลูกค้า สังคม และชุมชน
พร้อมมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม ชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อการสร้างสังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืนในอนาคต

      บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ......

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4