คุณไพโรจน์ ศิริรัตน์

กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณธีรศักดิ์ ศิริโสภณา

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ

คุณกำธร กิตติอิสรานนท์

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ

คุณภิเษก สบายใจ

กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวีระวัฒน์ วัฒนพนพันธ์

กรรมการบริหาร /
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

คุณยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์

กรรมการบริหาร /
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายพัฒนาธุรกิจ

คุณวีรวิญญ์ เจริญสินสิริธร

กรรมการบริหาร /
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการตลาด

คุณวรรณภรณ์ โทคิซาวะ

กรรมการบริหาร /
ผู้ช่วยกรรมการจัดการ
สายบัญชีและการเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4