ด้วยศักยภาพของกระบวนการจัดการ การออกแบบ และการบริหารทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ

ส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงานทดแทนที่มีการบริการอันครอบคลุมสามารถอำนวยความสะดวกพร้อมต่อยอดความสำเร็จให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบภายใต้แนวความคิด One Stop Shopping

1

ให้คำปรึกษา พร้อมสำรวจพื้นที่เพื่อหาความคุ้มทุนในการทำงาน

เมื่อท่านต้องการทำธุรกิจหรือโครงการด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน RSS 2016 คือคำตอบด้วยทีมงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทนที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถพร้อมมอบคำแนะนำ และเข้าตรวจสอบสถานที่จริง เพื่อทำการวิเคราะห์ วิจัย และร่วมวางแผนการผลิตให้แก่ลูกค้าได้อย่างรัดกุม

2

บริการด้านงานเอกสาร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านงานเอกสารและการติดต่อประสานงานโครงการกับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ ให้แก่โครงการด้านพลังงานโดยทีมงานมืออาชีพที่ช่วยท่านสามารถบริหารจัดการงานด้านเอกสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอน และย่นระยะเวลาในการดำเนินการให้ท่านได้เป็นอย่างดี

3

ประสานงานเรื่องการกู้ยืม

RSS 2016 อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในด้านการประสานงานเพื่อการจัดหากองทุนตลอด แหล่งเงินทุนในการดำเนินการโครงการด้านไฟฟ้าและพลังงานทดแทนให้แก่ลูกค้าผู้มีความประสงค์ต้องการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

4

คอนเซ็บดีไซน์ แนวคิดการออกแบบและการออกแบบบล็อกข้อความโดยละเอียด

การออกแบบระบบพลังงานทดแทนโดยทีมวิศวกรด้านไฟฟ้าและพลังงานผู้มีประสบการณ์โดยตรงที่พร้อมออกแบบระบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับโจทย์การผลิตภายใต้งบประมาณของลูกค้า โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ

5

การออกแบบเพื่อเข้าสู่ระบบไฟฟ้า

การออกแบบด้านวิศวกรรมพลังงานพร้อมทำการจำลองระบบการผลิตเพื่อการวิเคราะห์รูปแบบการผลิตการ และการนำจ่ายพลังงานไปยังจุดรวมพลังงาน หรือการจำหน่ายไปยังชุมชนโดยรอบตามที่ลูกค้ากำหนด

6

จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์

RSS 2016 คัดสรรเพียงวัสดุ และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานภายใต้มาตรฐาน และงบประมาณที่กำหนด

7

ก่อสร้าง

บริการด้านการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ดำเนินการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมตรวจสอบ และรายงานผลความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

8

ทดสอบระบบ

เพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน RSS 2016 จึงมีบริการด้านการทดสอบวัสดุ และอุปกรณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งการตรวจสอบในระหว่างการก่อสร้าง การตวจสอบในระยะเวลาที่เปิดดำเนินการหรือมีการนำเข้าใช้งานแล้ว รวมถึงการตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงประจำปีตามมาตรฐานสากล โดยทีมงานมืออาชีพ

9

ฝึกอบรมบุคลากร

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการด้านพลังงานเป็นไปได้อย่างเต็มศักยภาพ RSS 2016 จึงจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกอบรมทั้งในด้านความรู้ วิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องจักรตลอดจนบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

10

บริการหลังการขาย

สร้างความอุ่นใจให้แแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยบริการหลังการขายที่พร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือ ดูแล และให้คำแนะนำอันเกิดประโยชน์ให้แก่ลูกค้า ดำเนินการโดยทีมงานผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมกันนี้ยังมีบริการตรวจเช็คระบบ และอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดตลอดอายุสัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4