ชื่อบริษัทบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่59 หมู่ที่ 3 ซ.เทศบาล 14 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์+66 2147 4801-4
โทรสาร+66 2147 4805-6
เว็บไซต์www.rss2016.com
อีเมล์ mail@rss2016.com
จัดตั้งบริษัท24 มิถุนายน 2553
ทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 118 กุมภาพันธ์ 2558 (149,000,000 บาท)
เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 202 กุมภาพันธ์ 2560 (300,000,000 บาท)
ทุนชำระแล้ว450,000,000 บาท
ทะเบียนนิติบุคคล0107564000308

คุณไมตรี ลักษณโกเศศ

กรรมการ / ประธานบริษัท

คุณมานพ ถนอมกิตติ

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

คุณอณิชา อาศิรอโณ

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

คุณไพโรจน์ ศิริรัตน์

กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณธีรศักดิ์ ศิริโสภณา

กรรมการ /
กรรมการผู้จัดการ

คุณกำธร กิตติอิสรานนท์

กรรมการ /
รองกรรมการผู้จัดการ

คุณไพโรจน์ ศิริรัตน์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณธีรศักดิ์ ศิริโสภณา

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

คุณกำธร กิตติอิสรานนท์

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน

คุณภิเษก สบายใจ

รองกรรมการผู้จัดการ

สายปฏิบัติงาน

คุณวีระวัฒน์ วัฒนพนพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

คุณอัครฤทธิ์ วิริยาจาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายพัฒนาธุรกิจ

คุณวีรวิญญ์ เจริญสินสิริธร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการตลาด

คุณวรรณภรณ์ โทคิซาวะ

ผู้ช่วยกรรมการจัดการ
สายบัญชีและการเงิน

คุณมานพ ถนอมกิตติ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณอณิชา อาศิรอโณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4