News TH

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายวิทวัส บุญเลิศ ผู้อำนวยฝ่ายวิศวกรรมและบริการ และนายยุทธการ  เพชรศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ร่วมกับนายทรงชัย ตาตุ ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) และคณะฝ่ายบริหารโครการ จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี (แบบเบ็ดเสร็จ) แยกวันดาว-เชิงสะพานแม่น้ำแม่กลอง ช่วงที่ 1 ตาม คพจ.2 แผนที่ 3 มูลค่างานรวม 22.92 ล้านบาท ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี ...

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ร่วมกับนายทรงชัย ตาตุ ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 22 เควี บริเวณถนนมีชัย ช่วงตั้งแต่แยกดอนแดง ถึง แยกตลาดวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย ณ เทศบาลเมืองหนองคาย แบ่งเป็นงานด้านโยธา มูลค่า 153.72 ล้านบาท ...

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า ร่วมกับนายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จาก บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายระบบ Microgrid แรงดันกลางพร้อมติดตั้ง ที่บริเวณโรงไฟฟ้าขยะแพรกษา สมุทรปราการ จำนวน 1 ระบบ มูลค่างาน 24.99 ล้านบาท ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย ...

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายวิทวัส บุญเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ และนายยุทธการ เพชรศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ และนายทรงชัย ตาตุ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จาก บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 กิโลโวลต์ (แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ) โค้งดอนเซ่ง-แยกบางแพ (ฝั่งขวา) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3 มูลค่างาน 14.78 ล้านบาท ,สัญญาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22...

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นายประพันธ์ สีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม และนายมงคลชัย ปราชญ์บวร ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ และนายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 1 (ปรับปรุงสถานีเดิม) มูลค่างาน 145.09 ล้านบาท และงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 ถึง สถานีไฟฟ้าท่ายาง  มูลค่างาน 109.40 ล้านบาท  ณ ห้องประชุมเจมินี่ (Gemini) ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. [foogallery id="21257"] ...

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยนายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงาน IEEE PES DINNER TALK 2022 โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน ภายใต้แนวคิด New Chapter of  Green Energy : Thailand’s Opportunities and...