News TH

ประกาศ เรื่อง แจ้งใช้มาตรการ Work from Home หรือ Standby at Home(ฉบับที่ 5) วันที่ 2 มิถุนายน 2564             ตามที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยอย่างรุนแรงและรวดเร็ว อันส่งผลทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนเกือบจะทุกจังหวัดของประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ประกาศให้บางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) และออกข้อกำหนดต่างๆเพื่อยกระดับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคนั้น             บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ยกระดับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่พนักงานโดยกำหนดให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานเริ่มปฏิบัติงานแบบ Work from Home หรือ Standby at Home แล้วแต่ลักษณะของงานในสัดส่วน 25% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น             ทั้งนี้ให้พนักงานและผู้รับผิดชอบสายงานปฏิบัติตาม “แนวทางในทางปฏิบัติงานที่บ้าน...

ประกาศ เรื่อง แจ้งใช้มาตรการ Work from Home หรือ Standby at Home(ฉบับที่ 4) วันที่ 24 พฤษภาคม 2564             ตามที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยอย่างรุนแรงและรวดเร็ว อันส่งผลทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนเกือบจะทุกจังหวัดของประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ประกาศให้บางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) และออกข้อกำหนดต่างๆเพื่อยกระดับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคนั้น             บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ยกระดับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่พนักงานโดยกำหนดให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานเริ่มปฏิบัติงานแบบ Work from Home หรือ Standby at Home แล้วแต่ลักษณะของงานในสัดส่วน 25% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น             ทั้งนี้ให้พนักงานและผู้รับผิดชอบสายงานปฏิบัติตาม “แนวทางในทางปฏิบัติงานที่บ้าน...

ประกาศ เรื่อง แจ้งใช้มาตรการ Work from Home หรือ Standby at Home(ฉบับที่ 3) วันที่ 19 พฤษภาคม 2564             ตามที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยอย่างรุนแรงและรวดเร็ว อันส่งผลทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนเกือบจะทุกจังหวัดของประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ประกาศให้บางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) และออกข้อกำหนดต่างๆเพื่อยกระดับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคนั้น             บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ยกระดับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่พนักงานโดยกำหนดให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานเริ่มปฏิบัติงานแบบ Work from Home หรือ Standby at Home แล้วแต่ลักษณะของงานในสัดส่วน 25% ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น             ทั้งนี้ให้พนักงานและผู้รับผิดชอบสายงานปฏิบัติตาม “แนวทางในทางปฏิบัติงานที่บ้าน...

ประกาศ เรื่อง แจ้งใช้มาตรการ Work from Home หรือ Standby at Home(ฉบับที่ 2) วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ตามที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยอย่างรุนแรงและรวดเร็ว อันส่งผลทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนเกือบจะทุกจังหวัดของประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ประกาศให้บางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) และออกข้อกำหนดต่างๆเพื่อยกระดับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคนั้น บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ยกระดับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่พนักงานโดยกำหนดให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานเริ่มปฏิบัติงานแบบ Work from Home หรือ Standby at Home แล้วแต่ลักษณะของงานในสัดส่วน 25% ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น ทั้งนี้ให้พนักงานและผู้รับผิดชอบสายงานปฏิบัติตาม “แนวทางในทางปฏิบัติงานที่บ้าน...

ประกาศ เรื่อง แจ้งใช้มาตรการ Work from Home หรือ Standby at Home(ฉบับที่ 1) วันที่ 29 เมษายน 2564             ตามที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยอย่างรุนแรงและรวดเร็ว อันส่งผลทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนเกือบจะทุกจังหวัดของประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ประกาศให้บางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) และออกข้อกำหนดต่างๆเพื่อยกระดับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคนั้น             บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ยกระดับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่พนักงานโดยกำหนดให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานเริ่มปฏิบัติงานแบบ Work from Home หรือ Standby at Home แล้วแต่ลักษณะของงานในสัดส่วน 25% ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น             ทั้งนี้ให้พนักงานและผู้รับผิดชอบสายงานปฏิบัติตาม “แนวทางในทางปฏิบัติงานที่บ้าน...

       เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด มีพิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็กมาก (Microgrid) มูลค่างานกว่า 337 ล้านบาท ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นับเป็นโครงการแห่งที่ 2 ของไทย หลังดำเนินการที่แรก ใน จ.แม่ฮ่องสอน สำเร็จ  จึงเริ่มขยายฐานการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องไปยัง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นโครงการที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งระบบต่างๆ เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 540...

       เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมงานพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี        โดยมี พล.ร.ท.กวี องคะศิลป์ ผู้จัดการกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ให้การต้อนรับและเป็นผู้กล่าวประวัติความเป็นมา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ร.ท.อนุชาติ อินทรเสน ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานสถานีไฟฟ้า 2 หลังจากพิธีเปิดมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบความมั่นคงของการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า และเดินเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้า ซึ่งบริษัท อาร์ เอส เอส...

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา รายการทีวี Smart Energy สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 HD ซึ่งเป็นรายการสาระประโยชน์ด้านพลังงาน ได้นำเสนอเนื้อหา ตอน PEA ติดตั้ง Solar Rooftop โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ จังหวัดสระบุรี ขององค์การเภสัชกรรม โดยมีสิ่งที่น่าสนใจคือการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา และนำกระแสไฟฟ้าที่ได้มาใช้ภายในโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นในการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จัดซื้อ ติดตั้ง พร้อมทดสอบระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของโครงการดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้ออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตราฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด อีกทั้งยังสามารถติดตามการแสดงผลการทำงานทั้งหมด...

เมื่อวันที่ 17-25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นำโดย นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด พร้อมทีมผู้บริหารฯ ได้รับเกียรติจาก บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด เชิญร่วมศึกษาดูงาน STOCKHOLM – AMSTERDAM ณ ประเทศสวีเดนและประเทศเนเธอร์แลนด์ บริษัท เอบีบี จำกัด ถือเป็นผู้วางโครงข่ายไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก นำคณะเดินทางศึกษาดูงาน ด้าน Grid Automation , Smart Grid and Smart City , ADMS and Digital...