News TH

เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินประเภทยานพาหนะและทรัพย์สินที่ติดกับยานพาหนะเพื่อให้การบริหารทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรให้จำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯประเภทยานพาหนะและทรัพย์สินที่ติดกับยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ รถ BMW X3 ประเภทรถ SUV สีขาว หมายเลขทะเบียน 4กท3453ปีของตัวรถ 2015 บริษัทฯ ซื้อเข้ามาในปี 2017 มูลค่า ณ วันที่ซื้อ 1.84 ล้านบาท ทรัพย์สินติดกับตัวรถ คือ กล้องบันทึกรถ ซื้อเข้ามาในปี 2017 มูลค่า ณ วันที่ซื้อ 4,672.90 บาท ราคากลาง 760,000 บาทรถ BMW X3 ประเภทรถ SUV สีดำ หมายเลขทะเบียน 4กต9724ปีของตัวรถ 2015...

นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน IEEE PES Dinner Talk ปีที่ 16 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานพร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง “นโยบายและทิศทางพลังงานไทย” และมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะ Chairman of IEEE Power & Energy...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายธงชัย สิริจรรยาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานฯจัดงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการถนนหลังสวน และถนนสารสิน โดยมีนายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ, นายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ และทีมงานบริหารโครงการของบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้แทนจากองค์กร และหน่วยงานภาคธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรมเรเนซองส์...

นายประพันธ์ ศรีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญางานก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากันทรลักษณ์ 2 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าศรีสงคราม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ...

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายประพันธ์ ศรีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญางานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี 3 (ลานไก) และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้ามหาสารคาม 2 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ...

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นายประพันธ์ ศรีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า วังวิเศษ จ.ตรัง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ...

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายพสุธา คันสร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายทรงชัย ตาตุ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญางานจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 115-33 เควี พร้อมสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ...

ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอสามโคก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝ่ายควบคุมป้องกันโรค โดยมีการตรวจมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด  โดยมีการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคาร จากนั้นวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00...

ประกาศ เรื่อง แจ้งใช้มาตรการ Work from Home หรือ Standby at Home(ฉบับที่ 5) วันที่ 2 มิถุนายน 2564             ตามที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยอย่างรุนแรงและรวดเร็ว อันส่งผลทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนเกือบจะทุกจังหวัดของประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ประกาศให้บางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) และออกข้อกำหนดต่างๆเพื่อยกระดับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคนั้น             บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ยกระดับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่พนักงานโดยกำหนดให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานเริ่มปฏิบัติงานแบบ Work from Home หรือ Standby at Home แล้วแต่ลักษณะของงานในสัดส่วน 25% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น             ทั้งนี้ให้พนักงานและผู้รับผิดชอบสายงานปฏิบัติตาม “แนวทางในทางปฏิบัติงานที่บ้าน...