Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.

        บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

 

คุณสามารถดาวน์โหลดนโยบาย หรือสามารถอ่านนโยบายได้ทันทีผ่าน Electronic Book (E-book)

ปี 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563