คุณไมตรี ลักษณโกเศศ

ประธานบริษัท / กรรมการอิสระ

คุณมานพ ถนอมกิตติ

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณอณิชา อาศิรอโณ

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

คุณไพโรจน์ ศิริรัตน์

กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณธีรศักดิ์ ศิริโสภณา

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ

คุณกำธร กิตติอิสรานนท์

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4