บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญของการบริหารงานและดำเนินกิจการ โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” เพื่อมุ่งหมายให้บุคคลากรทุกคนในองค์กร รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของเจตนารมณ์ดังกล่าว เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกขององค์กร

 

คุณสามารถดาวน์โหลดนโยบาย หรือสามารถอ่านนโยบายได้ทันทีผ่าน Electronic Book (E-book)

การแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้นในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อดังนี้

 

ติดต่อเลขานุการบริษัท
บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ 3 ซอยเทศบาล 14 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ :  (02)147-4801 ต่อ 2007
อีเมล : auditcommittee@rss2016.co.th, secretary@rss2016.co.th หรือท่านสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตและข้อร้องเรียนในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์


        บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหา หลักการสำคัญ ตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่น ว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 

คุณสามารถดาวน์โหลดนโยบาย หรือสามารถอ่านนโยบายได้ทันทีผ่าน Electronic Book (E-book)

        บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภายโดยคำนึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกด้าน

 

คุณสามารถดาวน์โหลดนโยบาย หรือสามารถอ่านนโยบายได้ทันทีผ่าน Electronic Book (E-book)

        บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) กำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีข้อพึงปฏิบัติที่ดีงาม และประพฤติตนอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ยุติธรรม และความโปร่งใส เป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มีจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

 

คุณสามารถดาวน์โหลดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ หรือสามารถอ่านได้ทันทีผ่าน Electronic Book (E-book)