พลังงานทดแทน

RSS 2016 มุ่งเน้นพัฒนาและคัดสรรนวัตกรรมเพื่อการสร้างแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่มีความสมบรูณ์สูงสุด อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการอื่นๆ

วิศวกรรมไฟฟ้า

ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สั่งสมสร้างให้เกิดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าที่ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ สามารถสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปสู่จุดหมายได้อย่างเหมาะสม

เพราะไฟฟ้าคือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน)

เราจึงมีขอบเขตการบริการที่ครอบคลุม

  • งานออกแบบ ติดตั้งโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
  • การผลิตไฟฟ้า เครือข่ายระบบส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า ไปจนถึงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้แต่ละราย
  • บริการจัดหาอุปกรณ์ การตรวจระบบและการซ่อมบำรุงให้แก่โครงการ

ลูกค้าของเรา

ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของโครงการต่างๆ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการสร้างสรรค์ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพ ที่สามารถส่งต่อความสุขให้แก่ผู้ใช้งานทั่วประเทศ

Project Update

  • All
  • งานพลังงานทดแทน
  • งานวิศวกรรมไฟฟ้า

อัพเดตข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมจากเรา

อัพเดทข่าวสารพลังงานสำคัญทั่วโลก

รู้เท่าทันสถานการณ์พลังงานทั่วโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4