คุณไมตรี ลักษณโกเศศ

         ประธานกรรมการบริษัท /

         ประธานกรรมการตรวจสอบ /

         กรรมการอิสระ

คุณอณิชา อาศิรอโณ

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

คุณอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4