ตำแหน่งที่ว่าง

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

ผู้ช่วยเลขานุการ : 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

  • สัญชาติไทย
  • เพศหญิง อายุ 24-35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตร์/สื่อสารองค์กร/บริหารธุรกิจ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปี ด้านเลขานุการ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำรายงานการประชุม ติดตามรวบรวมเอกสาร จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอก
  • ความสามารถ หากมีความรู้ด้านกฎหมาย/ด้านการสื่อสาร Compliance จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรโยธา : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา วางแผน และควบคุมงานด้านวิศวกรรมโยธา, ตรวจสอบการใช้วัสดุก่อสร้างให้ตรงตามแบบ, พิจารณาโครงการ สำรวจพื้นผิว ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านโยธา
 • ความสามารถ มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้, สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4