ค่านิยมองค์กร

เพื่อรวมพลังความคิด และความเชื่อของพนักงานทุกคนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พร้อมเดินหน้ามุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ RSS 2016 จึงได้กำหนดค่านิยมแห่งองค์กรขึ้น

I'm rss ซื่อสัตย์ มุ่งสำเร็จ รับผิดชอบ พัฒนา และใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Integrity

ความซื่อสัตย์

Motivation

มุ่งผลสำเร็จของงาน

Responsibilities

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Self Development

พัฒนาตนเอง

Satisfaction of steakholders

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงสร้างการบริหารองค์กร

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

+662 147 4801-4