Sungrow ติดตั้งระบบ Floating Solar ให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำขนาด 58.5 เมกะวัตต์ พร้อมเซลล์แสงอาทิตย์และโซลูชันแบบลอยตัวของ Sungrow (PRNewsfoto/Sungrow Power Supply Co., Ltd.)

          Sungrow ผู้ผลิตระบบพลังงานหมุนเวียนระดับโลก ดำเนินการจัดหาอินเวอร์เตอร์ (PV Inverter) และทุ่นลอยตัว (Floating PV) ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

          โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ 450 ไร่ ตั้งอยู่บนผิวน้ำของเขื่อนในจังหวัดอุบลราชธานี และได้ดำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าขนาด 58.5 เมกะวัตต์ เมื่อเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา

          Sungrow เลือกใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ มีต้นทุนค่าขนส่ง และต้นทุนงานติดตั้งที่เหมาะสม มีการจัดการ ตรวจติดตามแบบบูรณาการ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ ระบบ PV แบบทุ่นลอยน้ำของ Sungrow เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสูงและเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ไม่มีสิ่งปนเปื้อน และไม่สร้างมลพิษทางน้ำ มีผลกระทบต่อพืชและสัตว์ในอ่างเก็บน้ำน้อยมาก เนื่องจากแพลตฟอร์มการก่อสร้างมีขนาดเล็กและสามารถถอนการติดตั้งออกได้

          สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำอื่น ๆ ของ Sungrow ในประเทศไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาด 12.5 เมกะวัตต์ของอ่างเก็บน้ำในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำจำนวน 4 แห่ง รวม 15 เมกะวัตต์ ในจังหวัดสุพรรณบุรี           ทั้งนี้ ตามแผนพลังงานแห่งชาติ ประเทศไทยตั้งเป้าหมายด้านไฟฟ้าโดยเน้นการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดจากโรงไฟฟ้าใหม่ โดยมีสัดส่วน renewable energy ไม่น้อยกว่า 50%

ที่มา : Energynewscenter