Solar Rooftop ที่โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ จ.สระบุรี

Category
งานพลังงานทดแทน, งานพลังงานแสงอาทิตย์
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.เมือง จ.สระบุรี

 

มูลค่าโครงการ: 44,000,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2020