สารจากท่านประธาน

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด

ขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนอุปการคุณบริษัทด้วยดีมาตลอด

ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานขอให้คำมั่นสัญญาจะร่วมแรงร่วมใจทำงานให้กับบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

rsss-icon

คุณไมตรี ลักษณโกเศศ

กรรมการ / ประธานบริษัท