ก.แรงงาน เร่งพัฒนาช่างฝีมือติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับผู้แทนโครงการใช้พลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนด้วยนวัตกรรมผสมผสาน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาช่างผู้ติดตั้ง และบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์ โดยช่างต้องผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า กระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กพร. ได้ร่วมหารือกับผู้แทนโครงการใช้พลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนด้วยนวัตกรรมผสมผสาน ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีแผนจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในโรงพยาบาลชุมชน 730 แห่งให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่ง กพร. และผู้แทนโครงการตระหนักถึงคุณภาพของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ได้กำหนดขอบเขตให้ช่างผู้ติดตั้งจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ผ่านมาได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ (สนพ.ศรีสะเกษ) จัดฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และสาขาความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (หลังคา) มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 22 คน โดยโครงการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์การฝึกอบรม จึงขอความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

อธิบดีกพร. กล่าวต่อไปว่า แนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานการติดตั้งและบำรุงรักษาพลังงานแสงอาทิตย์ หลักสูตรการฝึกอบรมจะใช้หลักสูตรที่มีอยู่แล้วเป็นหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง และให้นำหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (หลังคา) ระยะเวลาการฝึก 12 ชั่วโมง มาปรับปรุงจัดทำเป็นหลักสูตรกลาง โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่สูงของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดฝึกอบรมนำร่อง ณ สนพ.ศรีสะเกษ เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 25 คน โดยโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บางส่วน และจัดหากลุ่มเป้าหมายเข้าฝึกอบรม หน่วยงานของกรมให้การสนับสนุนวิทยากร ดำเนินการจัดฝึกอบรม และออกวุฒิบัตร รวมทั้งดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่กำหนด และขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อรองรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 730 แห่ง โดยโครงการจะประสานงานกับหน่วยงานของกรมในพื้นที่โดยตรง

“เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของ กพร.ที่จะขับเคลื่อนภารกิจยกระดับทักษะฝีมือแรงงานตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของแรงงานในทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในโรงพยาบาลชุมชนด้วยนวัตกรรมผสมผสานเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต” อธิบดีกพร. กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : RYT9