บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด โดยนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งตัวแทนบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคมูลค่ากว่า 80,000 บาท สำหรับอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่และชุมชนละแวกใกล้เคียง ดังนี้

            เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ พิพัฒนธนพงศา ผู้ช่วยเลขานุการด้านสื่อสารองค์กร ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 200 ชุด โดยมีนายจุมม์โชค เพิ่มสีหเจริญ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือเป็นตัวแทนในการรับมอบ ต่อมาวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มอบหมายให้ นายฉัตรชัย มั่นแก้ว ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 200 ชุด โดยมีนายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบนเป็นตัวแทนในการรับมอบ
            และวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มอบหมายให้นายฉัตรชัย มั่นแก้ว ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเภทชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 100 ชุด โดยมีนางสาววาสนา ปัญยาเอ้ย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโพธิ์เหนือเป็นตัวแทนในการรับมอบ
            ทั้งนี้บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้มาตรการ “ความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19”