Stay connected and get updates from RSS 2016 here

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นายอาคม เฉลียว นายกอบต.บางโพธิ์เหนือและทีมงาน ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวกชกร เทพวรรณ เลขานุการกรรมการผู้จัดการและทีมงานจากหน่วยงานต่างๆ ทำกิจกรรมมอบผ้าขนหนูสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นายประพันธ์ ศรีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม และคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงานจากบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 115 เควี สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 4 – สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 5 จังหวัดสงขลา และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน ถนนศรีภูวนารถ ช่วงที่ 1 จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 มูลค่างาน 297.85 ล้านบาท การดำเนินงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหา และอุปสรรคด้านปฏิบัติการบำรุงรักษาและความปลอดภัย...

นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน IEEE PES Dinner Talk ปีที่ 16 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานพร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง “นโยบายและทิศทางพลังงานไทย” และมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะ Chairman of IEEE Power & Energy Society – Thailand กล่าวรายงาน ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นอกจากนี้มียังการเสวนาในหัวข้อเรื่อง......

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายธงชัย สิริจรรยาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานฯจัดงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการถนนหลังสวน และถนนสารสิน โดยมีนายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ, นายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ และทีมงานบริหารโครงการของบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้แทนจากองค์กร และหน่วยงานภาคธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 และคาดว่าจะสามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ในปี 2566 โดยงานก่อสร้างประกอบด้วยงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐานอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน และการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่...

นายประพันธ์ ศรีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญางานก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากันทรลักษณ์ 2 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าศรีสงคราม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายประพันธ์ ศรีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญางานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอุบลราชธานี 3 (ลานไก) และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้ามหาสารคาม 2 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นายประพันธ์ ศรีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า วังวิเศษ จ.ตรัง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายพสุธา คันสร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายทรงชัย ตาตุ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญางานจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 115-33 เควี พร้อมสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...

ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอสามโคก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝ่ายควบคุมป้องกันโรค โดยมีการตรวจมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด  โดยมีการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคาร จากนั้นวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 -12.00น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอสามโคก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝ่ายควบคุมป้องกันโรค ลงพื้นที่ตรวจตรวจเชิงรุก COVID-19 (SWAB) ให้แก่พนักงานจำนวน 71 คน ณ บริษัท อาร์ เอส เอส 2564 จำกัด...

       เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด มีพิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็กมาก (Microgrid) มูลค่างานกว่า 337 ล้านบาท ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร        นับเป็นโครงการแห่งที่ 2 ของไทย หลังดำเนินการที่แรก ใน จ.แม่ฮ่องสอน สำเร็จ  จึงเริ่มขยายฐานการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องไปยัง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นโครงการที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งระบบต่างๆ เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 540......

       เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมงานพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี        โดยมี พล.ร.ท.กวี องคะศิลป์ ผู้จัดการกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ให้การต้อนรับและเป็นผู้กล่าวประวัติความเป็นมา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ร.ท.อนุชาติ อินทรเสน ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานสถานีไฟฟ้า 2 หลังจากพิธีเปิดมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบความมั่นคงของการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า และเดินเยี่ยมชมสถานีไฟฟ้า ซึ่งบริษัท อาร์ เอส เอส......

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา รายการทีวี Smart Energy สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 HD ซึ่งเป็นรายการสาระประโยชน์ด้านพลังงาน ได้นำเสนอเนื้อหา ตอน PEA ติดตั้ง Solar Rooftop โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ จังหวัดสระบุรี ขององค์การเภสัชกรรม โดยมีสิ่งที่น่าสนใจคือการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา และนำกระแสไฟฟ้าที่ได้มาใช้ภายในโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นในการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จัดซื้อ ติดตั้ง พร้อมทดสอบระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของโครงการดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ได้ออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตราฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด......

เมื่อวันที่ 17-25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นำโดย นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด พร้อมทีมผู้บริหารฯ ได้รับเกียรติจาก บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด เชิญร่วมศึกษาดูงาน STOCKHOLM – AMSTERDAM ณ ประเทศสวีเดนและประเทศเนเธอร์แลนด์ บริษัท เอบีบี จำกัด ถือเป็นผู้วางโครงข่ายไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก นำคณะเดินทางศึกษาดูงาน ด้าน Grid Automation , Smart Grid and Smart City , ADMS and Digital......

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง จัดงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ “ โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี ” มูลค่างานกว่า 140 ล้านบาท บริเวณหน้าท่าอากาศยานลำปาง ให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะเริ่มติดตั้งบ่อพักสายและดันท่อลอกแบบ HDD ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง  ...

For more information

+662 147 4801-4