บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด กิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ณ บิ๊กโจ๊ย คันทรี่รีสอร์ท อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นและการสร้างการทำงานให้เป็น TEAMWORK มากยิ่งขึ้น กิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้ มีการอบรมจากวิทยากรทรงคุณวุฒิ โดยอาจารย์ชญาน์ดนย์ คุปตะวินทุ ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้พนักงานได้ทำร่วมกันโดยมุ่งเน้นถึงความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีมการแบ่งปันและมีน้ำใจต่อกัน และการสื่อสารในทีมที่ดีขึ้น ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมไนท์ปาร์ตี้ ให้พนักงานได้เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร และการแสดงอย่างสนุกสนาน ซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น แต่ก็ได้รับการตอบรับในการร่วมกิจกรรมของพนักงานเป็นอย่างดี และหวังว่าพนักงานจะได้รับประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาตนเองและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป