Supply and Installation Snake guard สำหรับเสา 12.2 M. แบบตาข่ายและแบบอลูมิเนียม

Category
งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า, งานวิศวกรรมไฟฟ้า
About This Project

สถานที่ตั้งโครงการ: อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

 

มูลค่าโครงการ: 480,000.00 บาท

 

ปีที่แล้วเสร็จ: ปี 2018