RSS 2016 ร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษาประจำปี 2565

เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์ เอส เอส จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา โดยทางคณะผู้บริหารมอบหมายให้ตัวแทน อาทิเช่น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย และพนักงาน เข้าร่วมทำบุญเพื่อถวายปัจจัยและสิ่งของเครื่องใช้ ณ วัดสิงห์ จังหวัดปทุมธานี โดยพระสมุห์อรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสประจำวัดสิงห์ ให้พรแก่ผู้บริหารและพนักงาน สำหรับกิจกรรมภายในวัด มีการจุดเทียนประทีปและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา