RSS แปรสภาพยางรถยนต์เพื่อสังคมและชุมชน

        เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) นำโดยนางสาวกชกร เทพวรรณ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ และคณะ ร่วมกับ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ มอบยางรถยนต์ที่ใช้แล้วนำไปประดิษฐ์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการจัดทำของเหลือใช้จากยางรถยนต์ เพื่อประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ นำกลับไปสู่ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้หลังจากศึกษาเรียนรู้และประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้แล้วเสร็จ ทางบริษัทฯ ได้นำไปส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ บริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่ อาทิ เช่น สำนักงานแขวงนครพิงค์ ,แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 1 และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง