แจ้งใช้มาตรการ Work from Home หรือ Standby at Home (ฉบับที่ 4)

ประกาศ

เรื่อง แจ้งใช้มาตรการ Work from Home หรือ Standby at Home
(ฉบับที่ 4) วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

            ตามที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยอย่างรุนแรงและรวดเร็ว อันส่งผลทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนเกือบจะทุกจังหวัดของประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ประกาศให้บางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) และออกข้อกำหนดต่างๆเพื่อยกระดับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคนั้น

            บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด ยกระดับมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่พนักงานโดยกำหนดให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานเริ่มปฏิบัติงานแบบ Work from Home หรือ Standby at Home แล้วแต่ลักษณะของงานในสัดส่วน 25% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น

            ทั้งนี้ให้พนักงานและผู้รับผิดชอบสายงานปฏิบัติตาม “แนวทางในทางปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)”และ “แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานที่ Standby รอการปฏิบัติงานที่บ้าน (Standby at Home)” ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ฝ่ายบริหาร