การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 115 เควี สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 4-5 และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน ถนนศรีภูวนารถ ช่วงที่ 1 จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นายประพันธ์ ศรีนวล รองผู้ว่าการวิศวกรรม และคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงานจากบริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 115 เควี สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 4 – สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 5 จังหวัดสงขลา และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน ถนนศรีภูวนารถ ช่วงที่ 1 จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 มูลค่างาน 297.85 ล้านบาท การดำเนินงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหา และอุปสรรคด้านปฏิบัติการบำรุงรักษาและความปลอดภัย