กลุ่มสามารถประกาศ Go4Green นำโซลูชันพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มุ่งตอบโจทย์ลูกค้าด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน “Go4Green” นำร่อง 2 โซลูชันเด่น “ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน และระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล” ตั้งเป้าหวังผล 3 ด้าน ทั้งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
               นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันแนวคิดการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable Organization) ที่จะต้องสร้างความสมดุลของทั้ง 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Sociality) และสิ่งแวดล้อม (Environmental)
                แนวคิดดังกล่าว องค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างให้ความสำคัญ กลุ่มบริษัทสามารถ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลของคนไทย เราตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และถือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มสามารถเทลคอม จึงได้สรรหาเทคโนโลยี และนวัตกรรม “Go4Green”Solutions ที่สามารถตอบโจทย์ครบทั้ง 3 ด้าน
คือ 1.ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการ การให้บริการ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน และสังคม 2.เป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ช่วยบริหารจัดการพลังงาน หรือช่วยลดมลพิษหรือมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น3.สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทอย่างยั่งยืน
               โดยมีโซลูชันนำร่องที่สำคัญ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยระบบดังกล่าวประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Power Storage) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบบันทึกภาพ ระบบควบคุมบริหารจัดการพลังงาน แสดงผล ประมวลผล และวิเคราะห์

                 ส่วนประกอบสำคัญและมีความแตกต่างจากระบบผลิตไฟฟ้าอื่นๆ คือ มีระบบที่สามารถบันทึกภาพ เป็นเสมือนกล้องวงจรปิด ที่นอกจากชุมชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงแล้ว ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนในชุมชนด้วย นับว่าสร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้ชุมชน โดยระบบดังกล่าวได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 4 พื้นที่ ในจ.พังงา และ จ.จันทบุรี และโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืชจำนวน46แห่ง
              ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล เป็นการพัฒนาระบบขึ้นเพื่อใช้ในโครงการบูรณาการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นระบบที่สามารถรวบรวม ประมวลผล และเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษทางน้ำ และอากาศจากโรงงาน หรือรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ หรือสถานีตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านมลพิษ ทำให้สามารถบริหารจัดการมลพิษในเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งหาแนวทางป้องกัน หรือแก้ไขผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรม และการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การระบายมลพิษโรงงาน การแพร่กระจายมลพิษของโรงงาน ให้มีความทันสมัยและถูกต้องสะดวกกับการใช้งานช่วยลดผลกระทบที่เกิดต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
                นอกเหนือจากโครงการดังที่กล่าวมา กลุ่มสามารถเทลคอม ยังคงนำเสนอโซลูชันด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับการยกระดับการบริการจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เช่น โซลูชันด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โซลูชันด้านศูนย์กระจายข่าวด่วนในชุมชน โซลูชันด้านการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า อย่างโครงการพัฒนาการอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR) เป็นต้น รวมถึงโซลูชันใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภายในปีนี้เราจะมีผลงานด้าน “Go4Green”Solutions ให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเป้าหมายของกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอมที่เราจะมุ่งไปทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

ที่มา : MGRONLINE