โครงการ RSS2016 รวมใจเป็นหนึ่ง สร้างฝายกั้นน้ำ-กึ่งถาวร

       “กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ส่งผลให้ป่าต้นน้ำหลายแห่งกลับฟื้นคืนความสมบูรณ์ ทั้งยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ตามภูมินิเวศของป่าแต่ละแห่ง นับเป็นชัยชนะของการอนุรักษ์และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประการหนึ่ง” ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติ จึงจัดกิจกรรม RSS2016 รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อให้พนักงานทุกระดับชั้นร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยปรือ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และแนะนำวิธีการสร้างฝายอย่างถูกต้อง