บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด เข้าร่วมดูงาน STOCKHOLM – AMSTERDAM ณ ประเทศสวีเดน -ประเทศเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 17-25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นำโดย นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด พร้อมทีมผู้บริหารฯ ได้รับเกียรติจาก บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด เชิญร่วมศึกษาดูงาน STOCKHOLM – AMSTERDAM ณ ประเทศสวีเดนและประเทศเนเธอร์แลนด์
บริษัท เอบีบี จำกัด ถือเป็นผู้วางโครงข่ายไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก นำคณะเดินทางศึกษาดูงาน ด้าน Grid Automation , Smart Grid and Smart City , ADMS and Digital Substation พร้อมตรวจรับอุปกรณ์ของงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 กับปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 และ 2 ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 13/งป.2561 ซึ่งคาดว่าสิ่งที่ได้ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าให้มีประสิทธิที่ภาพอันสูงสุด