การจำหน่ายทรัพย์สินประเภทยานพาหนะและทรัพย์สินที่ติดกับยานพาหนะ

เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินประเภทยานพาหนะและทรัพย์สินที่ติดกับยานพาหนะ
เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรให้จำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯประเภทยานพาหนะและทรัพย์สินที่ติดกับยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

 1. รถ BMW X3 ประเภทรถ SUV สีขาว หมายเลขทะเบียน 4กท3453
  ปีของตัวรถ 2015 บริษัทฯ ซื้อเข้ามาในปี 2017 มูลค่า ณ วันที่ซื้อ 1.84 ล้านบาท
  ทรัพย์สินติดกับตัวรถ คือ กล้องบันทึกรถ ซื้อเข้ามาในปี 2017 มูลค่า ณ วันที่ซื้อ 4,672.90 บาท
  ราคากลาง 760,000 บาท
 2. รถ BMW X3 ประเภทรถ SUV สีดำ หมายเลขทะเบียน 4กต9724
  ปีของตัวรถ 2015 บริษัทฯ ซื้อเข้ามาในปี 2017 มูลค่า ณ วันที่ซื้อ 1.84 ล้านบาท
  ทรัพย์สินติดกับตัวรถ คือ กล้องบันทึกรถ ซื้อเข้ามาในปี 2017 มูลค่า ณ วันที่ซื้อ 4,672.90 บาท
  ราคากลาง 760,000 บาท
 3. รถ BMW 520D ประเภทรถ เก๋ง สีดำ หมายเลขทะเบียน 6กข8838
  ปีของตัวรถ 2017 บริษัทฯ ซื้อเข้ามาในปี 2017 มูลค่า ณ วันที่ซื้อ 2.85 ล้านบาท
  ทรัพย์สินติดกับตัวรถ คือ กล้องบันทึกรถ ซื้อเข้ามาในปี 2017 มูลค่า ณ วันที่ซื้อ 6,500 บาท
  ราคากลาง 790,000 บาท

เพื่อสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่างๆของบริษัท จึงเห็นควรแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการขายทรัพย์สินฯ จำนวน 3 รายการ ทำหน้าที่จัดทำข้อมูล เปรียบเทียบราคา และรายงานผลการขายให้กับกรรมการผู้จัดการรับทราบ โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. นายประสาร สรหงษ์ ประธานกรรมการฯ
2. นางสาวทิพย์สกุล โรจน์ประสิทธิ์ กรรมการ
3. นางสาวกัญญา เอี่ยมสอาด กรรมการ
4.. นายจงรักษ์ เงินราช กรรมการและเลขานุการ

เงื่อนไขการจำหน่ายมีดังนี้
1. ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือ บุคคลภายนอก เสนอราคา มายังคณะกรรมการฯ
2. ผู้เสนอราคาสูงที่สุดคือผู้ชนะ
3. การชำระเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
4. กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวทิพย์สกุล โรจน์ประสิทธิ์ เบอร์ติดต่อ 02-147-4801-4 ต่อ 1301 หรือ email : Tipsakul.r@rss2016.co.th